1/1

https://www.google.co.kr/maps/search/%EB%8F%99%EC%9E%90%EC%95%84%ED%8A%B8%ED%99%80/@37.5525437,126.9822926,14z/data=!3m1!4b1

- 서울시 용산구 한강대로 372

  센트레빌아스테리움 서울KDB생명타워 B2층

- Subway : 지하철 1호선, 4호선 서울역

                      12번출구 연결통로 KDB생명타워

1/1
1/1
1/1

International Bandoneon Competition 

9/7(Thu). 19:00~21:00

Dong-Ja Art Hall

http://dongja-arthall.kr

Seoul

Super Milonga

9/8(Fri). 21:00~4:00

Jang-Chung Dome Arena

https://www.sisul.or.kr/open_content/jangchung/

Tango, Dream and

Abrazo

9/8(Sat). 19:00~21:00

KB Sky Theatre National Theatre

https://www.ntok.go.kr

Romantic Tango Night in

Chang-gyeong Palace

9/10(Sun). 14:00~17:30,

18:10~21:00

Changgyeong-gung Palace

http://cgg.cha.go.kr/n_cgg/index.html

https://www.google.co.kr/maps/place/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%8B%9C%EB%A6%BD%EC%9E%A5%EC%B6%A9%EC%B2%B4%EC%9C%A1%EA%B4%80/@37.5581719,127.0045289,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca31a8bb4cab5:0x27d36acdc0017a8c!8m2!3d37.5581719!4d127.0067176

- 서울시 중구 장충동 동호로 241

- Subway : 지하철 3호선 동대입구역 5번출구

                       (체육관 직접연결)

https://www.google.co.kr/maps/place/%EC%B0%BD%EA%B2%BD%EA%B6%81/@37.5787708,126.9926811,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca2d63cdfd837:0x4ae06b4de851f3cf!8m2!3d37.5787708!4d126.9948698

- 서울시 종로구 창경궁로 185

- Subway : 지하철 4호선 혜화역 4번출구 300m                       직진 후 횡단보도 건너 왼쪽길 300m